هر برنامه و حركتي را نتايج , آثار و بازتابي پيامد آن خواهد بود . آنچه باعث دلگرمي و جديت اين برنامه شد نتيجه گيري و نظرات ارسالي است كه گوشه اي از آنرا به مشاهده و قضاوت مي نشينيم

 
 

 
 
 
  به پايگاه اينترنتي موسسه فرهنگي هنري فجر قرآن خوش آمديد